Εργασίες στατιστικών αναλύσεων

Η στατιστική ανάλυση μπορεί να αποτελέσει ένα αποθαρρυντικό κομμάτι μιας εργασίας για πολλούς. Η ομάδα εξειδικευμένων στατιστικολόγων και συνεργατών του e-degree μπορεί να σας παρέχει βοήθεια σε στατιστικές αναλύσεις και εργασίες στατιστικών αναλύσεων κάθε είδους και σε κάθε εκπαιδευτικό στάδιο. Ειδικότερα, η στατιστική ανάλυση εργασιών που αναλαμβάνουν οι συνεργάτες του e-degree αφορά:-φοιτητικές εργασίες εξαμήνου

 • Στατιστική ανάλυση εργασίας εξαμήνου
 • Στατιστική ανάλυση πτυχιακής εργασίας
 • Στατιστική ανάλυση διπλωματικής εργασίας
 • Στατιστική ανάλυση διδακτορικής διατριβής
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων για επιστημονικά άρθρα
 • Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων για ποικίλες χρήσεις

Κάθε εργασία στατιστικής ανάλυσης βασίζεται στην ποιοτική ή/και ποσοτική στατιστική ανάλυση δεδομένων. Η ομάδα μας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε χρήση στατιστικών λογισμικών και μεθόδων για κάθε ανάγκη. Εφαρμόζουμε τεχνικές όπως T-test, chi-squared, ANOVA, Pearson Correlation, Regression, και άλλες, ανάλογα με τα δεδομένα και το ερευνητικό ερώτημα. Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούμε αφορούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε:

 • Στατιστική ανάλυση SPSS
 • Στατιστική ανάλυση Excel
 • Στατιστική ανάλυση Anova
 • Στατιστική ανάλυση
 • MATLAB

και άλλες μέθοδοι, κατόπιν συνεννόησης και συζήτησης. Οι έμπιστοι συνεργάτες μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα της εργασίας, είτε αφορά περιγραφική στατιστική ανάλυση είτε πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, από την οργάνωση των δεδομένων μέχρι την ανάλυσή τους, και από τη δημιουργία παραρτημάτων μέχρι τη διατύπωση και συζήτηση των συμπερασμάτων.

 

Διενέργεια Ποσοτικής Στατιστικής Ανάλυσης

Εάν ενδιαφέρεστε για ποσοτική ανάλυση, οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:

 • Την σύνταξη ερωτηματολογίου έρευνας και τη δημιουργία online ερωτηματολογίου σε μορφή Google Forms ώστε να μπορείτε να συλλέξετε τις απαντήσεις της έρευνάς σας.
 • Εναλλακτικά, έρευνα σε βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο, με τη μορφή crawling ή άλλων τεχνικών, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων.
 • Την καταχώρηση και τεκμηρίωση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο αντίστοιχο εργαλείο ανάλυσης (Excel, SPSS, κ.ά).
 • Τη διενέργεια περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών αναλύσεων, όπως και την εξερεύνηση των δεδομένων μέσω γραφημάτων και αριθμητικών περιλήψεων.
 • Την επεξήγηση των ερευνητικών ερωτημάτων που θα ελεγχθούν, καθώς και τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Την αξιολόγηση και κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

Διενέργεια Ποιοτικής Στατιστικής Ανάλυσης

Αντιστοίχως, κατά τη διενέργεια ποιοτικής στατιστικής ανάλυσης, η εξειδικευμένη μας ομάδα αναλαμβάνει:

 • Τη διεξαγωγή της μελέτης: ανάλυση περιεχομένου, μελέτη περίπτωσης, αφηγηματική ανάλυση, ή οποιοδήποτε άλλο είδος ανάλυσης σας ενδιαφέρει.
 • Εναλλακτικά, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων ή focus groups για τη συλλογή δεδομένων.
 • Τον εντοπισμό και την ομαδοποίηση σχετικών θεμάτων σε ένα σύνολο δεδομένων κειμενικής μορφής.
 • Την κωδικοποίηση των δεδομένων με τη μορφή κυρίως κατηγορικών μεταβλητών, ώστε να διαμορφωθούν ακριβείς ταξινομήσεις.
 • Την επεξήγηση των ερευνητικών ερωτημάτων που θα ελεγχθούν, καθώς και τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Την αξιολόγηση και κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

Ανεξάρτητα από το είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρειάζεστε, παρέχουμε αξιόπιστη και ακριβή ανάλυση για να σας βοηθήσουμε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες από τα δεδομένα σας. Εμπιστευθείτε την στατιστική σας ανάλυση στην έμπειρη ομάδα του e-degree για να επιτύχετε ακριβή και ουσιαστικά αποτελέσματα!